Hälsoinsatser för utrikesfödda

Projekt ”Hälsoinsatser för nyanlända”, med Region Västmanland som projektägare, har identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder. Genom mer kunskap om olika hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet Västmanland och Region Västmanland arrangerar utbildning för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer och som vill få kunskap och kvalitetssäkrat material om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Läs mer Hälsoinformation för utrikes födda – Samordningsförbundet Västmanland (samordningvastmanland.se)