Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund är en arena för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Förbundets arbete stödjer människor till god hälsa och förvärvsarbete och bidrar till ett socialt hållbart och jämställt samhälle.

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar.

Hembygdsgården i Surahammar.

Mötesplatser och utbildningar

Samordningsförbundet arrangerar och finansierar gemensamma mötesplatser i form av konferenser, workshops och utbildningar för chefer, anställda och förtroendevalda hos förbundets medlemmar. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för rehabilitering för personer där myndigheterna behöver samordna sina insatser. Genom ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag och arbetssätt kan samverkan och samarbete utvecklas.

Försommargrönska

Varför samordningsförbund?

Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och förbättra samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet – staten, vården och kommunerna. Syftet är att personer med behov av samordnade insatser ska få bättre hälsa och komma närmare egen försörjning.

Stöttning av en björk.

Insatser i samverkan

När personer har komplexa behov av rehabiliteringsstöd behöver myndigheterna samordna sina insatser. Det kan ske genom att myndigheterna skapar gemensamma arbetslag. Det kan också ske genom gemensam information om var personer kan få rätt stöd.

Våra förbundsmedlemmar

Förbundsmedlemmar - Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Försäkringskassan, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun och Surahammars kommun.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar.