Förbundschefen uppdrag och ansvar

Styrelsen

Förbundschefen ska:

 • Leda, samordna och utveckla förbundets verksamhet utifrån styrelsens beslut och anvisningar, samt vara föredragande vid styrelsens möten
 • Utarbeta förslag till beslut avseende budget och finansiering av samverkansinsatser
 • Ansvara för att beslutade projekt följs upp och rapporteras till styrelsen
 • Kontinuerligt informera/rapportera till styrelsens ordförande och vice ordförande om förbundets verksamhet

Utvecklingsrådet

Förbundschefen ska:

 • Leda utvecklingsrådets arbete
 • Handlägga inkomna ansökningar om finansiering och rådgöra med utvecklingsrådets medlemmar inför förslag till beslut om finansiering av större samverkansinsatser

Omvärldsbevakning

Förbundschefen ska:

 • Omvärldsbevaka och hålla förbundsmedlemmar, styrelse och övriga på kansliet uppdaterade om nya förutsättningar för finansiella samordningsförbund
 • Övervaka att gällande föreskrifter för förbundets verksamhet följs

Nätverk

Förbundschefen ska:

 • Stimulera samarbete, goda relationer och nätverk mellan förbundets medlemmar och andra berörda parter
 • Hålla kontakt och stimulera nätverksarbete med andra Samordningsförbund och med nationella aktörer
 • Arbeta med behovsinventering och processtöd

Utbildning

Förbundschefen ska:

 • Planera och samordna utbildningsinsatser
 • Ge utbildning och stöd i förbundets uppföljnings- och utvärderingsmodeller
 • I mån av tid leda utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt

Personalansvar

Förbundschefen ska:

 • Ha personalansvar och arbetsleda övriga anställda i samordningsförbundet

Övrigt

Förbundschefen ska:

 • I det dagliga arbetet och i kontakter med medlemmar och andra intressenter använda det lösningsfokuserade förhållnings- och arbetssättet
 • Ansvara för SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.) inom förbundets ram
 • Arbeta med extern information inklusive hemsida och sociala medier, inom ramen för förbundets mediapolicy
 • Övrigt enligt styrelsens delegationsordning