Verksamhetsplan 2022

Vision

Norra Västmanlands Samordningsförbund ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle.

Strategier för samverkan

 • Det ska hänga ihop
  Det samordningsförbundet gör ska hänga ihop med det som händer lokalt och regionalt.
 • Integrerad samverkan
  Rehabilitering i samverkan ska organiseras utifrån vad varje enskild individ behöver och ska utgå från ett helhetstänk och med hög tilltro till individens förmåga. Samverkan mellan förbundets parter sker respekt för varandra och för varandras uppdrag.
 • Jämställdhet och integration
  Rehabilitering i samverkan ska genomsyras av jämställdhets- och integrationsperspektiv. Integrationsperspektivet ska här tolkas i en vidare betydelse dvs att det handlar om integration av alla medborgare som av olika skäl lever i utanförskap, oavsett ursprung.
 • Lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt är ett kraftfullt medel för att stärka samverkan.

Personer som drabbas av ohälsa och utanförskap behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig in i arbetslivet eller till studier. Parallella arbetslivs- och hälsoinriktade insatser samt sociala insatser förbättrar oddsen för en framgångsrik rehabilitering. Genom samordningsförbundet samverkar förbundets parter kring sådana insatser.
Förbundet utför inte egna individinsatser utan mobiliserar samverkan, samt finansierar och stödjer parternas arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbete.

Målgrupper

Samverkansinsatserna ska stödja personer i åldern 16-64 år som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera aktörer för att öka förmågan och förutsättningarna för egen försörjning. Angelägna grupper att nå är personer med psykisk ohälsa och ungdomar/unga vuxna som är i, eller riskerar att hamna i, utanförskap samt utrikesfödda personer med ohälsa. Det är dock viktigt att hänsyn tas till lokala behov.

Mål

Den övergripande inriktningen utgörs av insatsfinansiering. Genom att stödja samverkansinsatser som leder till att fler individer uppnår, eller närmare sig, egen försörjning kan förbundets parter utveckla välfärdsarbetet. Insatserna kan vara riktade direkt mot individ eller av mer strukturell art.

Basen i Norra Västmanlands Samordningsförbunds verksamhet är finansiering och stöd till fyra Samordningsteam.

Samordningsförbundet har i övrigt formulerat tre målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål. 

 • Identifiera – Att kartlägga behov av samverkan
 • Förebygga – Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap
 • Stimulera – Att utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering 

Målområde Identifiera  
– Att kartlägga behov av samverkan

Insatser som förbundet finansierar ska bygga på gemensamma analyser av hur de lokala rehabiliteringsbehoven ser ut, men också med ett länsperspektiv. Det kan vara behov av individinsatser, strukturpåverkande eller förebyggande insatser.

Målområde Förebygga
– Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap

Förbundet vill stödja förebyggande och hälsofrämjande insatser för personer som löper stor risk att hamna i utanförskap. Personer som lever i relationer där våld förekommer utgör en riskgrupp för utanförskap. Därför vill samordningsförbundet medverka till kunskapsspridning om våld, men också till att vidareutveckla arbetssätt för att tidigare upptäcka våld.

Elever i högstadiet, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning som, av olika skäl, har svårt att klara skolan utgör också en riskgrupp för framtida utanförskap. Därför är skola/utbildning en samverkansarena där strukturpåverkande insatser kan och bör utvecklas.

Målområde Stimulera
– Att utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering 

En viktig förutsättning för att myndigheter ska kunna ge ett gemensamt och samlat stöd som är till stor nytta för klienter/klientgrupper är att de lyssnar på vad klienterna själva anser sig behöva.

I en samverkanskultur betonas partnerskap, nätverk och jämlika relationer. Myndigheterna behöver ha kunskap, tillit och respekt för varandras uppdrag, förutsättningar, regelverk och kompetens.
Det behövs också strukturer som gör det möjligt för parterna att träffas regelbundet både på strategisk och operativ nivå.

Förbundet ska fungera som lärande organisation och ska via olika mötesplatser bidra till ökad kompetens inom samverkansområdet. Alla de insatser som Samordningsförbundet stödjer ska ytterst ha som mål att fler personer i utanförskap närmar sig egen försörjning.

Samverkan i länet

Samverkan mellan samordningsförbunden i Västmanland har under en längre tid utvecklats. Detta märks bland annat genom att förbunden gemensamt metodutvecklar (t ex Grönkvist), kartlägger (t ex förstudie Fontänhus 2021) samt arrangerar länsgemensamma konferenser och utbildningar (t ex konferensen Lösningsfokuserade ledtrådar samt Lösningsfokuserat ledarskap).
Presidierna (ordförande och vice ordförande) i de tre förbunden har fått medlemmarnas mandat att gemensamt förfoga över vissa länsgemensamma resurser. Ett arbete pågår med att ta fram förslag på hur verksamheten i förlängningen kan organiseras i ett gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras. Denna process kommer intensifieras under 2022.  

Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet ska uppfölja upp och utvärdera de insatser som förbunden stödjer. Det sker på flera sätt.

 • Via SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) följs individers status och bakgrundsvariabler vid ingång till samverkansinsatser samt grad av samhällsintegrering vid utgång. Ett nytt uppföljningsystem (Uppföljning Finsam) håller på att utvecklas och kommer sjösättas 2023.
 • Via de enkla uppföljningsverktygen ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) följs deltagares mående upp över tid samt utvärderas hur deltagaren upplever att arbetssätt och bemötande fungerar. .
 • Via Indikatorer för finansiell samordning kan samordningsförbunden och dess parter följa framsteg och effekter av den finansiella samordningen. Analysen av Indikatormätning fungerar som underlag för diskussion inom det egna förbundet samt mellan förbund på nationell nivå.
 • Modellen med Brukarstyrd brukarrevision kommer testas i ett av samordningsteamen under 2022. Syftet är att systematiskt, och med hjälp av revisorer med egen erfarenhet av ohälsa, ta tillvara deltagares synpunkter på det stöd som ges.
 • Intern kontroll av förbundet sker utifrån den internkontrollplan som styrelsen fastställer.

Ta del av hela verksamhetsplanen: