Verksamhetsplan 2021

Vision

Norra Västmanlands Samordningsförbund ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle.

Strategi för samverkan

Norra Västmanlands Samordningsförbund har sedan ett antal år valt en långsiktig och huvudsaklig strategi för samverkan – Integrerad samverkan. Denna kännetecknas av en önskan om ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt. Den kännetecknas också av organiseringar och arbetssätt som utgår från individers behov, där myndigheterna anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.

Behovsgrupper

Personer som drabbas av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller studier. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser som parallella processer förbättra oddsen för en lyckosam rehabilitering. Genom samordningsförbundet samverkar förbundets parter kring sådana insatser,

Den grupp som samverkansinsatserna ska stödja är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att dessa personer ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning.

Personer som kan ha ett särskilt behov av samordnat stöd är:

  • Personer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid
  • Ungdomar/unga vuxna som har, eller riskerar att få, aktivitetsersättning eller som har en diffus psykosocial problematik
  • Utlandsfödda med ohälsoproblematik
  • Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Samverkan i länet

Förbundsstyrelserna i de tre samordningsförbunden i länet, har, på uppdrag från förbundets medlemmar kommit överens om att utveckla samverkan ytterligare mellan de tre förbundens parter i länet.

Exempel på konkreta insatser inom länet är Insatskatalogen, Grönkvist, gemensamma kompetensutvecklingsinsatser samt regelbundna länsgemensamma presidiemöten och medlemssamråd.

Målområde Identifiera  
– Att kartlägga behov av samverkan

Insatser som förbundet finansierar ska bygga på gemensamma analyser av hur de lokala behoven av samverkan ser ut, men också med ett länsperspektiv. Det kan vara behov av individinsatser, strukturpåverkande eller förebyggande insatser.

Målområde Förebygga
– Att utveckla insatser som förhindrar långvarit utanförskap

Förbundet vill stödja förebyggande och hälsofrämjande insatser för personer som löper stor risk att hamna i utanförskap. Personer som lever i relationer där våld förekommer, eller som har tidigare erfarenheter av våld, utgör en riskgrupp för ohälsa och utanförskap. Därför vill samordningsförbundet medverka till kunskapsspridning om våld, men också till att utveckla arbetssätt för att tidigare upptäcka våld. Elever i högstadiet, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning som, av olika skäl, har svårt att klara skolan utgör också en riskgrupp för framtida utanförskap. Därför är skola/utbildning en samverkansarena där strukturpåverkande insatser kan och bör utvecklas.

Målområde Stimulera
– Att utveckla struktur för samordning, kompetensutveckling och helhetstänk

En viktig förutsättning för att myndigheter ska kunna ge ett gemensamt och samlat stöd som är till nytta för klienter/klientgrupper är att de har god kännedom om och är öppna för att lyssna på vad klienterna själva anser sig behöva.

I en fungerande samverkanskultur betonas partnerskap, nätverk och jämlika relationer, vilket märks genom att myndigheterna har kunskap, tillit och respekt för varandras uppdrag, förutsättningar och regelverk samt respekt för varandras kompetens. För framgångsrik samverkan behövs strukturer som möjliggör att parterna träffas regelbundet både på strategisk och operativ nivå

Förbundet ska fungera som lärande organisation och ska via olika mötesplatser bidra till ökad kompetens inom samverkansområdet. Gemensam kompetensutveckling är därmed en viktig hörnsten.

Alla de insatser som Samordningsförbundet finansierar och på annat sätt stödjer, oavsett om det handlar om operativa individinsatser eller strukturella insatser, ska ytterst göra skillnad för den enskilde.

Insatser för individer ska utgå från den enskildes behov och ska leda närmare egen försörjning. Individens delaktighet skall alltid eftersträvas. Eftersom våra parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet ska det även genomsyra Samordningsförbundets insatser. 

 Målområde Finansiera
– Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan

Insatser där myndigheterna samverkar kan hel- eller delfinansieras av Samordningsförbundet.
Syftet med samordnade individinsatser som stöds och finansieras via förbundet är i första hand att prova och utveckla nya arbetsmodeller inom samverkansområdet. De ska stödja de personer som står längst från arbetsmarknaden och egen försörjning, men där individen bedöms kunna utveckla sin förmåga och sina förutsättningar att komma närmare egen försörjning. Vägen till egen försörjning kan se mycket olika ut för olika individer, både avseende vilket stöd som är till störst nytta och i vilken takt rehabiliteringen kan ske.

Insatserna ska kunna påvisa att deltagarna gör stegförflyttningar mot ökad hälsa och egen försörjning.

Uppföljning och utvärdering

SUS

Förbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser som förbundet finansierar. Staten har ålagt alla samverkansinsatser med finansiering från staten att rapportera i SUS (System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet).

SRS/ORS – feedback från klienter/deltagare


De individinriktade insatser som förbundet finansierar ska använda utvärderingsverktyget ORS (Outcome Rating Scale) – ett enkelt uppföljningsinstrument – som gör det möjligt att systematiskt följa en insats och se hur den påverkar klientens liv. Även SRS (Session Rating Scale) och G-SRS (Group Session Rating Scale) ska användas. Med SRS tar man löpande reda på klientens upplevelse av hur arbetssättet fungerar, om den professionelle lyssnar och är respektfull i sitt bemötande, om samtalet och insatsen handlar om ”rätt saker” samt om det är något som klienten saknar. Genom att aktivt bjuda in klienten att tycka till om det som görs engageras klienten och får tidigt en möjlighet att ge feedback. Använder man fortlöpande ORS och SRS blir det möjligt att följa upp och utvärdera en pågående insats och det psykosociala arbete som utförs.

Indikatorer för finansiell samordning

Samordningsförbundet använder instrumentet ”Indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna kan användas för att bedöma förbundets verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan samordningsförbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Samordningsförbundet kommer under 2021 fortsätta att mäta de 15 kärnindikatorerna lokalt, men också delta i en nationell mätning.

Internkontroll

Intern kontroll av förbundet sker utifrån den internkontrollplan som styrelsen fastställer.

Ta del av hela verksamhetsplanen: