Styrelsens reglemente

Antagen av förbundsstyrelsen 2017-02-02, reviderad 2019-09-19

Reglemente för Norra Västmanlands samordningsförbund

§ 1 Bakgrund

Norra Västmanlands samordningsförbund har kommuerna Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar samt Region Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som medlemmar. Syfte, ändamål m m framgår av samordningsförbundets förbundsordning. Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum.

§ 2 Organisation

För samordningsförbundets gäller utöver förbundsförordningen även detta reglemente.

§ 3 Beredningsgrupp

Styrelsen kan tillsätta en beredningsgrupp som arbetar med olika frågor. I beredningsgruppen ska alla medlemmarna vara företrädda.

§ 4 Ordförande

Styrelsen ska vid sitt första sammanträde för valperioden utse ordförande och vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Tills valet har förrättats fullgör den till levnadsåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

§ 5 Ersättare för ordförande

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av sammanträde, utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska, om möjligt, en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe i den ordning som styrelsen anger.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in för ledamoten. En ledamot som avbrutit tjänst- göringen på grund av jäv eller annat hinder får åter tjänstgöra när hindret upphör.

Om en ledamot i styrelsen avgår under mandattiden och en ersättare har utsetts, inträder ersättaren i ledamotens ställe för återstoden av mandattiden. En ersättare får endast inträda i stället för en ledamot som valts av samma förbundsmedlem som ersättaren själv.

Ersättarna har rätt att delta och yttra sig i överläggningarna men inte att delta i besluten.

§ 7 Sammanträden

Styrelsen sammanträder på plats och tid som den bestämmer. Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Enkel majoritet gäller vid beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 8 Kallelse

Ordföranden svarar för att kallelsen utfärdas till sammanträden.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats och senast 7 dagar före sammanträdesdagen tillställas ledamöterna och ersättarna i styrelsen samt för kännedom till revisorerna.

§ 9 Justering av protokoll

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Protokolljustering skall anslås på samordningsförbundets anslagstavla samt på medlemskommunernas och Regionens anslagstavlor.

§ 10 Reservation

Ledamot som reserverat sig mot beslut och vill motivera reservationsbeslutet ska göra det skriftligt och lämna den före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

§ 11 Överklagan

Samordningsförbundets beslut kan enbart överklagas enligt kommunalbesvär, vilket innebär att förvaltningsdomstol gör en laglighetsprövning. Bestämmelserna i förvaltningslagen om besvär över myndighet gäller inte eftersom förbundet inte fattar beslut som rör enskild.

§12 Undertecknande av årsredovisning

När en ny förbundsstyrelse har utsetts efter allmänt val till kommun- och landstingsfullmäktige, är det ledamöterna i den sittande styrelsen, dvs ”nya” styrelsen, som undertecknar föregående års årsredovisning. Det är dock den avgående styrelsen som har fullt ansvar för den verksamhet de har beslutat över.