Policyer

Policy för interkontroll

Förbundets internkontroll är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer

Policy för utvärdering

Förbundets primära modell för utvärdering av finansierade individinsatser är självvärdering. Självvärderingen kan med fördel kompletteras med andra insatser som exempelvis externa utvärderingar och studentarbeten.

Varför Självärdering? Tre syften:

Kontroll – för att uppdragsgivaren ska kunna bedöma hur utföraren genomför uppdraget. Beslutsfattare skall ges sådan information som behövs för att kontrollera den verksamhet som man har ansvar för.

Främjande – för att den personal som jobbar operativt skall kunna granska sina egna förehavanden på ett systematiskt sätt.

Sprida kunskap – för att det skall finnas dokumentation som går att sprida till andra. Ambitionen är att de erfarenheter som kommer fram i projekten skall vara intressant för andra att ta efter.

Policy för likviditetsförvaltning

Målsättningen med Norra Västmanlands Samordningsförbunds likviditetsförvaltning är att säkerställa att samordningsförbundet har tillräckliga likvida medel för att alltid kunna möte sina kortsiktiga åtaganden, samt att generera en god avkastning inom de begränsningar som omfattar likviditetsförvaltningen och som anges i policyn.

Alkoholpolicy vid representation

Vid representation bjuder Samordningsförbundet inte på alkoholhaltiga drycker. Bordsvatten och lättöl kan dock ingå i representationen.

Bilpolicy

Bilpolicyns syfte är att reglera bilinnehav, rutiner och användande av tjänstebilar inom Norra Västmanlands Samordningsförbund.