Förbundsordning

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund – gäller from den 1 januari 2015

§ 1 Samordningsförbundets bildande

Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210.

Samordningsförbundet startade sin verksamhet den 1 september 2005 och utökade sitt geografiska område den 1 november 2010.

Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för verksamheten.

§ 2 Förbundets namn

Förbundets namn är Norra Västmanlands Samordningsförbund.

§ 3 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Fagersta.

§ 4 Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

§ 5 Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning.

Förbundet ska också arbeta för en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten.

§ 6 Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse.

Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen. Styrelsen består därför av nio ledamöter. Ledamöter och ersättare utses av kommun- och landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

§ 7 Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

  1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
  3. Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
  4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
  5. Besluta om förbundets arbetsordning.
  6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
  7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.
  8. Varje insats ska vara dokumenterad så att den är möjlig att följa upp och värderas i förhållande till uppställda mål för insatsen.
  9. Insatserna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt att återanvända vunna kunskaper och erfarenheter i parternas ordinarie verksamhet.
  10. Alla insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas i uppföljningssystemet SUS.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

§ 8 Personal

Styrelsen har rätt att anställa den personal som behövs till förbundets verksamhet. Styrelsen ska utse en samordnare som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Samordnaren är anställd av samordningsförbundet och samordningsförbundet har arbetsgivaransvaret för samordnaren.

§ 9 Initiativrätt

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.

§ 10 Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 11 Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på medlemskommunernas och landstingets anslagstavlor.

§ 12 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Sala, Hallstahammar och Surahammar med en fjärdedel gemensamt.

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen avser.

Medlemmarna betalar till samordningsförbundet sin andel av bidraget varje kvartal i förskott.

13 § Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

§ 14 Budget och ekonomisk styrning

Styrelsen ska senast den 30 november fastställa samordningsförbundets verksamhetsplan och budget för kommande år.

Samråd om budget sker mellan förbundets medlemmar före april månads utgång inför varje nytt verksamhetsår.

Styrelsen svarar för samordningsförbundets räkenskaper. Inom tre månader efter räkenskapsårets utgång ska styrelsen överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och till av dessa utsedda revisorer.

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.

§ 15 Revision

Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.

Försäkringskassan utser en revisor för statens räkning.

Landstinget utser en revisor. De sex kommunerna utser en gemensam revisor.

Den för kommunerna gemensamma revisorn väljs av Fagersta kommunfullmäktige.

Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter.

Mandattiden för statens revisorer hanteras i särskild ordning.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

§ 16 Ersättningar ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Landstinget Västmanland. Arvode för statens revisor betalas i särskild ordning. Styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare ersätts av samordningsförbundet.

Ett fast årligt arvode utbetalas till ordförande i förbundet. Arvodets storlek beräknas till 7 procent av det belopp Landstinget Västmanland fastställer för fasta arvoden för mer omfattande landstingsuppdrag. Arvodet justeras årligen enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom Landstinget Västmanland.

§ 17 Uppsägning och utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Regleringen ska ske utifrån den beslutade fördelningsgrunden enligt § 12 i förbundsordningen. Kvarvarande medlemmar antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

En fortsatt verksamhet förutsätter dock att förbundet även fortsättningsvis kommer att bestå av de fyra parter som anges i lagen om finansiell samordning.

§ 18 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet enligt § 17 eller förutsättningarna för fortsatt finansiell samordning enligt lag 2003:121O inte längre föreligger, ska förbundet träda i likvidation.

Förbundets medlemmar kan även av annan anledning gemensamt besluta att förbundets ska upplösas och träda i likvidation.

Likvidation verkställs av styrelsen; i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets tillgångar skall den i förbundsordningen § 12 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom säljas på offentlig auktion eller avyttras på annat lämpligt sätt.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings­berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av förbundets tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Till slutredovisningen ska även fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst

§ 19 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sverige.

§ 20 Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i Fagersta kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (Arkivlagen 1990:782).